Johannes Meeter van het Huzumer Skûtsje trok nummer '1' uit de pet. Kommisjeleden Arno Huisma en Jan Feike Hoekstra kijken lachend toe.
Johannes Meeter van het Huzumer Skûtsje trok nummer '1' uit de pet. Kommisjeleden Arno Huisma en Jan Feike Hoekstra kijken lachend toe.
Pakjes stro vallen van platte wagen