Kerstbrunch door Oer ’t Hout en Toffe Tante
Gezellige bingo in Friesma State
Hymphamp Jeugdteater mei Tante Jellebel (Krite Grou)