Grouster Kritetoaniel mei Swart is sa tryst
Krite Grou: Rjocht yn ’t hert mei Inez Timmer en Thijs Meester
Krite Grou: J&M Teaterwurk mei Echt Wier