Rondleiding met gids door 'het Venetië van het Noorden'
Jiergearkomste Krite Grou mei Auke Zeldenrust
Auke Zeldenrust fertelt op de jiergearkomste it bysûndere ferhaal fan in Joadske brulloft út 1939.
Freark Smink is de gesprekslieder. (Foto: Haye Bijlstra)
Freark Smink is de gesprekslieder. (Foto: Haye Bijlstra)
Rjocht yn ’t hert – Inez Timmer en Thijs Meester
Ienakters Jeugdtoaniel Krite Grou
Grytz & Grize - Kofjekonsert