I have a dream: Grou, doarp tusken ’t wetter
It âlde terrein fan Halbertsma en in flinke hoeke fan de âlde iisbaan (yn it midden) soe yn wetter feroarje moatte.