GROU - Komende zaterdag is het weer 'de moaiste sneon' en komen Sint Piter en Aldemar naar Grou! Hun boot wordt rond 9:30 uur verwacht bij het aquaduct en vaart dan via Zeilcentrum en Het Theehuis naar Oostergoo. Daar komt de boot traditioneel om 10:30 uur aan.
Sint Piter gaat dan naar It Grien (Halbertsma’s Plein). Hier worden hij en Aldemar verwelkomd. Ook worden enkele nieuwe Sint Piterliedjes gezongen en is de nieuwe versie van de Sint Pitermars van Apollo te horen. Na de bijeenkomt op het plein, begint de optocht. Sint Piter en Aldemar gaan, begeleid door Apollo, burgemeester Buma en de kinderen, via de Doorbraak, Drachtsterweg, Paviljoenstraat, Hoofdstraat en weer terug naar het plein.
In de middag rijden Sint Piter en Aldemar op de sjees door Grou. Als afsluiting van de aankomstdag, bezoeken ze de Sint Piterkerk. Hier kunnen Grouster kinderen (met hun ouders/begeleiders) even ongedwongen met Sint Piter en Aldemar samen zijn. 'Op besite by Sint Piter' is van 16:00 tot 17:30 uur.