Pleats Cuba, op de foarkant fan We strûpe derûnder! (Skildery fan Hans Jouta).
Pleats Cuba, op de foarkant fan We strûpe derûnder! (Skildery fan Hans Jouta).