De spilers fan Tryater repetearje yn de hal fan Van Vuuren BV. (Foto: Moon Saris)
De spilers fan Tryater repetearje yn de hal fan Van Vuuren BV. (Foto: Moon Saris)