Grouster Thomas Miedema gaat het bestuur van FFF versterken. (Foto: Facebook)
Grouster Thomas Miedema gaat het bestuur van FFF versterken. (Foto: Facebook)

Reacties (1)

  • Kor Hylkema

    21 juli 2022 op 19:39 | #

    Lokwinske Thomas! Moaie frijwilligersfunksje mei in protte frijheit.

    antwoord