De ansichtkaart dy’t hjoed of moarn yn elke Grouster brievebus falt.