Op de foto: 
Rene Meijer (linksonder), Renny Ausma (linksboven), vrijwilligers Klaasje en Tineke en de vertegenwoordigers van Sint Radboud, Trije Doarpen Skoalle, Ds. Hasperschool, It Tredde Sté, OSG Sevenwolden, Nijdjip en De Twa Fisken.
Op de foto: 
Rene Meijer (linksonder), Renny Ausma (linksboven), vrijwilligers Klaasje en Tineke en de vertegenwoordigers van Sint Radboud, Trije Doarpen Skoalle, Ds. Hasperschool, It Tredde Sté, OSG Sevenwolden, Nijdjip en De Twa Fisken.