Joël van den Broek op zijn Yn 'e Sinne farm.
Joël van den Broek op zijn Yn 'e Sinne farm.