Harmen Brouwer spilet haadrol yn Kritestik
Harmen Brouwer by de premjêre fan Skippersbitter yn 2015 yn Grou. (Foto: Martin de Jong)