De spilers binne: Lucas Haanstra, Tjitske de Vries, Johannes Bron, Jan Kiemel, Nolke Bergstra, Sepkje Koopmans, Githe van der Meulen en Grytsje Reitsma.