Sint Piter en Aldemar by in eardere besite oan de UVV Sint Pitermiddei.
Sint Piter en Aldemar by in eardere besite oan de UVV Sint Pitermiddei.