De Sint Pitertsjerke yn it ljocht by jûntiid. (Foto: Jannes Postma)
De Sint Pitertsjerke yn it ljocht by jûntiid. (Foto: Jannes Postma)