De kosterswenning oan de Kerkstraat 2 is ien fan fertellokaasjes. (Foto: Klaas Stelma)
De kosterswenning oan de Kerkstraat 2 is ien fan fertellokaasjes. (Foto: Klaas Stelma)