Skuor op in âlde promoasjefoto. Foar (links) Feike van der Leij en Reinder Kerkhof. Achter (links) Wilt van der Kooi en Kees Wedman.
Skuor op in âlde promoasjefoto. Foar (links) Feike van der Leij en Reinder Kerkhof. Achter (links) Wilt van der Kooi en Kees Wedman.