Jiergearkomste Krite Grou mei Auke Zeldenrust
Auke Zeldenrust fertelt op de jiergearkomste it bysûndere ferhaal fan in Joadske brulloft út 1939.